Opera Tower Edgewater Miami

1750 Bayshore Dr
Miami, FL 33132

  • 103635
  • 6 1 - 2
  • 9 2008
  • 101 3109
  • 71 - 2
  • 104 $180,000 - $699,000

Opera Tower Edgewater Miami Floor Plans

Opera Tower Edgewater Miami Floor Plan
Floors 31 to 45
Opera Tower Edgewater Miami Floor Plan
Floors 8 to 30
290 (284)
291 (284)
283 (284)
292 (284)
280 (290)
291 (285)
283 (285)
292 (285)